سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

خنک عراق که در سایهٔ حمایت تست

حمایت تو نگویم، عنایت یزدانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - خنک عراق که در سایهٔ حمایت تست

ok; uvhr ;i nv shdiٔ plhdj jsj

plhdj j, k',dl، ukhdj dcnhk

تعداد ابیات منتشر شده : 466260