سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

طریق زهد نه راهست گرد هرزه مگرد

حدیث توبه نه کار است زان سخن بازآیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - طریق زهد نه راهست گرد هرزه مگرد

xvdr cin ki vhisj 'vn ivci l'vn

pnde j,fi ki ;hv hsj chk sok fhcHd

تعداد ابیات منتشر شده : 508050