سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

به طعنه گفتی کز ما دریغ داری جان

مگر مگوی خدا را عبید از آنها نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - به طعنه گفتی کز ما دریغ داری جان

fi xuki 'tjd ;c lh nvdy nhvd [hk

l'v l',d onh vh ufdn hc Hkih kdsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170