سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

انگبین از مگس نحل و در از دریا بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ

]ali hc sk' fv,k Hdn , fhvhk hc ldy

hk'fdk hc l's kpg , nv hc nvdh fhv


 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712