سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

آمد نسیم و نکهت گل در جهان فکند

بلبل ز شوق غلغه در بوستان فکندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - آمد نسیم و نکهت گل در جهان فکند

Hln ksdl , k;ij 'g nv [ihk t;kn

fgfg c a,r ygyi nv f,sjhk t;kn


 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776