سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

آمد نسیم و نکهت گل در جهان فکند

بلبل ز شوق غلغه در بوستان فکندآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112595