سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

هم بسوزیم ز تاب رخ تو ناگاهی

همچو پروانه ز شمع ارچه بسی پرهیزیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - هم بسوزیم ز تاب رخ تو ناگاهی

il fs,cdl c jhf vo j, kh'hid

il], \v,hki c alu hv]i fsd \vidcdlتعداد ابیات منتشر شده : 414990