سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

از گفتهٔ خود سیاه رویی

وز کردهٔ خویش شرمساریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - از گفتهٔ خود سیاه رویی

hc 'tjiٔ o,n sdhi v,dd

,c ;vniٔ o,da avlshvd


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791