سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

آخر این بخت مرا بیداریی

هیچ کس را بخت چندین خفت؟ نیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - آخر این بخت مرا بیداریی

Hov hdk foj lvh fdnhvdd

id] ;s vh foj ]kndk otj? kd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165