سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

تو مپندار کز در تو رویم

به سر تو، که در سر تو رویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - تو مپندار کز در تو رویم

j, l\knhv ;c nv j, v,dl

fi sv j,، ;i nv sv j, v,dlتعداد ابیات منتشر شده : 285767