سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

با همه با هم ولیکن ز آشکارایی نهان

با همه آمیخته از لطف چون با آب شیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - با همه با هم ولیکن ز آشکارایی نهان

fh ili fh il ,gd;k c Ha;hvhdd kihk

fh ili Hldoji hc gxt ],k fh Hf adv


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727