سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عراقی

نه از حد و نه از قید و نه از وصل و نه از هجران

نه از درد و نه از درمان، نه از دشوار و آسانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عراقی - نه از حد و نه از قید و نه از وصل و نه از هجران

ki hc pn , ki hc rdn , ki hc ,wg , ki hc i[vhk

ki hc nvn , ki hc nvlhk، ki hc na,hv , Hshkdتعداد ابیات منتشر شده : 364497