سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عرفی شیرازی

این صفا حسن و محبت ز هم اندوخته اند

این دو شمع اند که از یکدگر افروخته اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عرفی شیرازی - این صفا حسن و محبت ز هم اندوخته اند

hdk wth psk , lpfj c il hkn,oji hkn

hdk n, alu hkn ;i hc d;n'v htv,oji hknتعداد ابیات منتشر شده : 251627