سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عرفی شیرازی

آنم که تلخی ام ز غم افزون نوشته اند

راز دلم به سینهٔ مجنون نوشته اندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عرفی شیرازی - آنم که تلخی ام ز غم افزون نوشته اند

Hkl ;i jgod hl c yl htc,k k,aji hkn

vhc ngl fi sdkiٔ l[k,k k,aji hkn

تعداد ابیات منتشر شده : 466260