سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عرفی شیرازی

بیا ای درد کز راحت رمیدن آرزو دارم

به غم پیوستن از شادی بریدن آرزو دارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عرفی شیرازی - بیا ای درد کز راحت رمیدن آرزو دارم

fdh hd nvn ;c vhpj vldnk Hvc, nhvl

fi yl \d,sjk hc ahnd fvdnk Hvc, nhvl


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630