سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

آدم و معنی ندیده بالیقین

روح پاکش رحمة للعالمینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - آدم و معنی ندیده بالیقین

Hnl , lukd kndni fhgdrdk

v,p \h;a vplة gguhgldk

تعداد ابیات منتشر شده : 478466