سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

او من است و من ویم ای بی خبر

لاجرم در راه معنی کور و کرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - او من است و من ویم ای بی خبر

h, lk hsj , lk ,dl hd fd ofv

gh[vl nv vhi lukd ;,v , ;v

تعداد ابیات منتشر شده : 478361