سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چه سازم یا کرا بر گویم آخر

که گل را باغبانی جویم آخرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چه سازم یا کرا بر گویم آخر

]i shcl dh ;vh fv ',dl Hov

;i 'g vh fhyfhkd [,dl Hovتعداد ابیات منتشر شده : 251656