سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

وگر هادی نگردم دل بپرداز

بزن دست و بپیش بازم اندازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - وگر هادی نگردم دل بپرداز

,'v ihnd k'vnl ng f\vnhc

fck nsj , f\da fhcl hknhc

تعداد ابیات منتشر شده : 508170