سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بگویم تاب رسوایی ندارم

f',dl jhf vs,hdd knhvl

k',dl jv; jkihdd knhvl

تعداد ابیات منتشر شده : 474567