سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بگویم تاب رسوایی ندارم

نگویم ترک تنهایی ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بگویم تاب رسوایی ندارم

f',dl jhf vs,hdd knhvl

k',dl jv; jkihdd knhvl

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887