سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چو هادی گشتهیی بگذار خانه

چه خاشه میکشی بر آشیانهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چو هادی گشتهیی بگذار خانه

], ihnd 'ajidd f'bhv ohki

]i ohai ld;ad fv Hadhki

تعداد ابیات منتشر شده : 508170