سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بیامد دایه و بر گل زد آبی

شد آن آب از رخ گل چون گلابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بیامد دایه و بر گل زد آبی

fdhln nhdi , fv 'g cn Hfd

an Hk Hf hc vo 'g ],k 'ghfd

تعداد ابیات منتشر شده : 509565