سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

ز بی صبری دل هرمز همی جست

که تا با گل مگر درکش کند دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - ز بی صبری دل هرمز همی جست

c fd wfvd ng ivlc ild [sj

;i jh fh 'g l'v nv;a ;kn nsj


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419