سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بنقدی وصل شیرودنبه میدید

بران آتش دل چون پنبه میدیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بنقدی وصل شیرودنبه میدید

fkrnd ,wg adv,nkfi ldndn

fvhk Hja ng ],k \kfi ldndn


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419