سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

درآمد همچو مرغی سوی دنبه

بچربی دایه را میکرد پنبهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - درآمد همچو مرغی سوی دنبه

nvHln il], lvyd s,d nkfi

f]vfd nhdi vh ld;vn \kfi


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561