سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چو آگه شد زبان بگشاد دایه

که مارا نیست بر سالوس پایهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چو آگه شد زبان بگشاد دایه

], H'i an cfhk f'ahn nhdi

;i lhvh kdsj fv shg,s \hdi


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727