سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

همه خانه قدح پاره گرفته

زمین سیمای میخواره گرفتهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - همه خانه قدح پاره گرفته

ili ohki rnp \hvi 'vtji

cldk sdlhd ldo,hvi 'vtji


 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644