سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

از آن میغ و از آن رعد و از آن برق

پر از باران خونین غرب تا شرقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - از آن میغ و از آن رعد و از آن برق

hc Hk ldy , hc Hk vun , hc Hk fvr

\v hc fhvhk o,kdk yvf jh avrتعداد ابیات منتشر شده : 364455