سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بدو گفتا که دلتنگی مکن نیز

نگویم جز بکام تو سخن نیزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بدو گفتا که دلتنگی مکن نیز

fn, 'tjh ;i ngjk'd l;k kdc

k',dl [c f;hl j, sok kdcتعداد ابیات منتشر شده : 327384