سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

اگر قانع شوی از من بدیدار

بدین درخواستت هستم خریدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - اگر قانع شوی از من بدیدار

h'v rhku a,d hc lk fndnhv

fndk nvo,hsjj isjl ovdnhvتعداد ابیات منتشر شده : 327384