سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چو با خود نوحهیی آغاز کردی

ز خون صد بحر دل پرداز کردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چو با خود نوحهیی آغاز کردی

], fh o,n k,pidd Hyhc ;vnd

c o,k wn fpv ng \vnhc ;vndتعداد ابیات منتشر شده : 327341