سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بدل میگفت کای دل، مرد درویش

چرا آخر نخواهد گنج در پیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بدل میگفت کای دل، مرد درویش

fng ld'tj ;hd ng، lvn nv,da

]vh Hov ko,hin 'k[ nv \da


 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644