سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

مرا از تنگنای دهر برهان

دلم زین غصه و زین قهر برهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - مرا از تنگنای دهر برهان

lvh hc jk'khd niv fvihk

ngl cdk ywi , cdk riv fvihkتعداد ابیات منتشر شده : 364441