سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بفرمودش علاج و زود برخاست

چو آتش آمد و چون دود برخاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بفرمودش علاج و زود برخاست

ftvl,na ugh[ , c,n fvohsj

], Hja Hln , ],k n,n fvohsj


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی بی تو صد عمر نخواهم در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455