سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چو هرمز شد برون گلرخ بزاری

ز نرگس ریخت باران بهاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چو هرمز شد برون گلرخ بزاری

], ivlc an fv,k 'gvo fchvd

c kv's vdoj fhvhk fihvd


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی بی تو صد عمر نخواهم در همه ی آثار
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455