سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

ستوری بود در رفتن چو بادی

که در رفتن فلک را مهره دادیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - ستوری بود در رفتن چو بادی

sj,vd f,n nv vtjk ], fhnd

;i nv vtjk tg; vh livi nhnd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165