سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

می تر بر تهی دستان همی زد

بریشم بانگ برمستان همی زدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - می تر بر تهی دستان همی زد

ld jv fv jid nsjhk ild cn

fvdal fhk' fvlsjhk ild cnتعداد ابیات منتشر شده : 367907