سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

در آن مجلس همه دل بی همه بود

که نوش آب زمزم زمزمه بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - در آن مجلس همه دل بی همه بود

nv Hk l[gs ili ng fd ili f,n

;i k,a Hf clcl clcli f,nتعداد ابیات منتشر شده : 367907