سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

صلای تلخ می در داد ساقی

ز شیرینی خود نگذاشت باقیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - صلای تلخ می در داد ساقی

wghd jgo ld nv nhn shrd

c advdkd o,n k'bhaj fhrd


 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455