سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

یکی صورت درآمد ماه پیکر

نهاده همچو گردون پای بر سرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - یکی صورت درآمد ماه پیکر

d;d w,vj nvHln lhi \d;v

kihni il], 'vn,k \hd fv svتعداد ابیات منتشر شده : 367950