سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

رخی مانند ماه آسمان داشت

ولیک از پنج ماه نوفغان داشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - رخی مانند ماه آسمان داشت

vod lhkkn lhi Hslhk nhaj

,gd; hc \k[ lhi k,tyhk nhajتعداد ابیات منتشر شده : 367950