سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

ولیک آن مرد را این دست ازان بود

که بس نیکو و بس شیرین زبان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - ولیک آن مرد را این دست ازان بود

,gd; Hk lvn vh hdk nsj hchk f,n

;i fs kd;, , fs advdk cfhk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712