سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بخسرو گفت صبری پیش آور

مکش خود را و دل با خویش آورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بخسرو گفت صبری پیش آور

fosv, 'tj wfvd \da H,v

l;a o,n vh , ng fh o,da H,v


 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712