سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

پدر گفت این سخن گفتار تو نیست

کسی کو عقل دارد یار تو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - پدر گفت این سخن گفتار تو نیست

\nv 'tj hdk sok 'tjhv j, kdsj

;sd ;, urg nhvn dhv j, kdsj


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712