سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

درین دم همدمی دیگر گزین تو

کجا درمانی از یک همنشین توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - درین دم همدمی دیگر گزین تو

nvdk nl ilnld nd'v 'cdk j,

;[h nvlhkd hc d; ilkadk j,

تعداد ابیات منتشر شده : 504887