سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

چو سروی سیمبر از در درامد

دل خاقان چین از بر برامدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - چو سروی سیمبر از در درامد

], sv,d sdlfv hc nv nvhln

ng ohrhk ]dk hc fv fvhlnتعداد ابیات منتشر شده : 407811