سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بیک دیدن دلش زیر و زبر شد

بسی در عشقش از دختر بتر شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بیک دیدن دلش زیر و زبر شد

fd; ndnk nga cdv , cfv an

fsd nv uara hc nojv fjv anتعداد ابیات منتشر شده : 407811