سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

ز شادی بستدی انصاف جانم

غمی دیگر نبودی بعدازانمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - ز شادی بستدی انصاف جانم

c ahnd fsjnd hkwht [hkl

yld nd'v kf,nd funhchklتعداد ابیات منتشر شده : 407797