سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

هر آنکس را که دولت یار باشد

کجا کاری بدو دشوار باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - هر آنکس را که دولت یار باشد

iv Hk;s vh ;i n,gj dhv fhan

;[h ;hvd fn, na,hv fhanتعداد ابیات منتشر شده : 407797