سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

کسانی کافت شهوت بدیدند

بزر مجهولی خود را خریدندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - کسانی کافت شهوت بدیدند

;shkd ;htj ai,j fndnkn

fcv l[i,gd o,n vh ovdnkn

تعداد ابیات منتشر شده : 478361