سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

کسی دارد بعالم کار و باری

که در عالم ندارد هیچ کاریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - کسی دارد بعالم کار و باری

;sd nhvn fuhgl ;hv , fhvd

;i nv uhgl knhvn id] ;hvd

تعداد ابیات منتشر شده : 478361